Zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur od 1 stycznia 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Ustawodawca przeniósł do niej przepisy związane z fakturowaniem i jednocześnie wprowadził liczne zmiany w wystawianiu i rozliczaniu faktur: Od stycznia 2014 mamy nowe terminy wystawiania faktur, inaczej określamy moment powstania obowiązku podatkowego oraz prawo do odliczania podatku VAT. Ponadto zaktualizowane przepisy dotyczą takich spraw zasadniczych, jak: definicja faktury, obowiązkowe dane, które powinna zawierać faktura czy kwestia wystawiania faktury do paragonu fiskalnego.

W 2014 definicja faktury w nowym brzmieniu

Od 1 stycznia 2014 definicja faktury zyskała nowe brzmienie. Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy o VAT (pkt 31) przez fakturę rozumiemy dokument papierowy lub w formie elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Od 1 stycznia 2014 roku fakturą może być każdy dokument zawierający niezbędne, przewidziane przepisami dane.

W 2014 terminy wystawiania faktur są zupełnie inne

Trzeba przyznać, że w 2014 terminy wystawiania faktur określone na nowo przez ustawodawcę, stanowią rewolucyjną wręcz zmianę. Dotychczasowa zasada ogólna wskazywała, że faktura powinna być wystawiona nie później niż 7 dnia od dostawy towaru lub wykonania usługi. Z końcem roku 2013 straciła ona swój byt prawny. Zastąpiono ją regułą zawartą w dodanym do ustawy o VAT art. 106i, która mówi, że podatnik ma możliwość wystawienia faktury nawet 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru i do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym została dokonana dostawa lub w którym wykonano daną usługę. Od reguły mamy wyjątki – dla niektórych czynności przewidziano szczególne terminy wystawiania faktur, które określono w art. 106i ust. 3, 4 i 5 aktualnej od stycznia 2014 roku ustawy o VAT.

W 2014 powstanie obowiązku podatkowego ustalamy inaczej

Wystawienie faktury przed dostawą towaru lub po jej dokonaniu nie pozwala od stycznia 2014 roku na przeniesienie obowiązku podatkowego na dzień wystawienia faktury, tak jak to działo się w przypadku terminu 7 dni od wykonania czynności.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o VAT ważnymi od 1 stycznia 2014 powstanie obowiązku podatkowego nie jest zależne od daty wystawienia faktury. Jaką zasadę zastosujemy, więc by ustalić moment jego pojawienia się?

Zasada ogólna wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje zawsze z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Wymienione powyżej modyfikacje przepisów związanych z fakturowaniem, to zaledwie niewielki wybór zasad, z całości znajdującej się w znowelizowanej ustawie o VAT. Warto zapoznać z wszystkimi przepisami (choć nie każda kwestia została znacząco zmieniona) dotyczącymi wystawiania faktur i wyjątkami od reguł ogólnych. Unikniemy dzięki temu niespodzianek i przykrych następstw podatkowych pomyłek, a prowadzona przez nas działalność będzie zgodna ze obowiązującymi wymogami ustawodawcy.