Nowe rozporządzenie w sprawie kas – ważne od 1.10.2013

Od ponad miesiąca obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra w sprawie kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących. Dla tych, którzy jeszcze się z nim nie zapoznali – krótka recenzja z lektury tego dokumentu i skrót istotnych zmian, które wprowadza.  

Mamy na myśli rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076), które z dniem 1 października 2013 roku weszło w życie. Zastąpiło ono dotychczasowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.). Modyfikacje nie zapowiadają specjalnej rewolucji w użytkowaniu kas rejestrujących. Do najistotniejszych zmian można zaliczyć: kwestię potwierdzenia ważności kasy, nowe definicje programów pracy kasy i archiwizującego czy dane, które mają się pojawić na paragonie fiskalnym.

Potwierdzenie ważne dłużej. Okres ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, a które wskazuje, że dane urządzenie fiskalne spełnia określone kryteria i warunki techniczne i ma wymagane funkcje, został wydłużony. Dotychczas potwierdzenie, a  tym samym nasza kasa, było ważne 3 lata. Zgodnie z nowym rozporządzeniem potwierdzenie jest ważne dłużej, bo 4 lata.

Informacje na paragonie fiskalnym. Warunki i kryteria techniczne kas dostosowano do wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Dookreślona więc została lista informacji, których zamieszczenie na paragonie fiskalnym musi gwarantować kasa rejestrująca. Wymieniono wśród tych danych: oznaczenie „PARAGON FISKALNY”, nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację ,a także NIP nabywcy drukowany na jego życzenie.

Nowe pojęcia programu. Definicje programu pracy kasy oraz programu archiwizującego uległy modyfikacji. Ponieważ program archiwizujący w rzeczywistości nie przekazuje danych do archiwizowania, odnoszący się do tego fragment definicji został usunięty. Z aktualnego jej brzmienia wynika natomiast, że program archiwizujący to zewnętrzny program umożliwiający w ogólnie dostępnych systemach odczyt, prezentację i sprawdzenie danych zapisanych na Informatycznych Nośnikach Danych. Za archiwizowanie danych odpowiada program pracy kasy, o czym informuje § 2 pkt 23 nowego rozporządzenia.