Nowy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015

Z początkiem roku wprowadzono znaczne ograniczenia, jeśli chodzi o zwolnienia z kas fiskalnych. Na szczęście, mimo to, wielu podatników wciąż ma prawo do sprzedaży bez kasy. Jeśli wykazują niskie obroty, mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Chociaż zasady wyliczania limitu się nie zmieniły, zmienił się sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia. Jaki to sposób?

Ogólna zasada, która mówi nam, jak wyliczyć obrót do zwolnienia podmiotowego, nie uległa modyfikacjom po zmianie przepisów w 2015 roku. Zgodnie z nią, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych, przedsiębiorca uwzględnia wyłącznie obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. A jeśli podatnik prowadzi również sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych? Nie uwzględnia on wówczas obrotu z takiej sprzedaży w obrocie do zwolnienia podmiotowego.

Nowy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015

Gdzie w takim razie pojawiła się wspomniana zmiana? Otóż od dnia 1 stycznia 2015 roku podatnicy nie muszą już doliczać obrotu z tytułu niektórych czynności. Jakich? O czynnościach tych możemy przeczytać w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), aktualnym w latach 2015-2016.

§ 3 ust. 4:

4. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

Które konkretnie czynności nie muszą być wliczane do obrotu? Co znajdują się w wymienionych pozycjach załącznika? Są to:

36. Dostawa nieruchomości

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Nowy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego pozwoli dłużej utrzymać przywilej sprzedaży bez kasy!

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, który sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu np. nieruchomość albo środek trwały, nie musi już wliczać obrotu z takiej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia.

Ten niepozorny szczegół w praktyce przynosi podatnikom istotne korzyści. Dotychczas przedsiębiorca, który wykazywał przez cały rok niskie obroty miesięczne, a pod koniec roku podatkowego sprzedał np. nieruchomość osobie fizycznej, „momentalnie” przekraczał limit do zwolnienia podmiotowego i tracił tym samym przywilej sprzedaży bez kasy. Od 2015 roku taka sytuacja nie będzie miała już miejsca – jednorazowa sprzedaż nieruchomości lub środka trwałego nie spowoduje nagłej utraty prawa do zwolnienia z kas.

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – jak obliczyć limit w 2015 roku?

Oczywiście ustalenie obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego to jedna sprawa, a prawidłowe wyliczenie limitu do tego zwolnienia – to co innego. Jak zrobić to poprawnie? Kto zastosuje dla siebie limit proporcjonalny? W jaki sposób wyliczamy proporcję? Kiedy trzeba zainstalować kasę fiskalną, jeśli przekroczymy określony limit zwolnienia z kas?

Przeczytaj odpowiedzi na te pytania w artykule Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych – jak obliczyć limit w 2015 roku?