Przegląd techniczny kasy fiskalnej – zmiany po 1 kwietnia 2013r.

Aktualnym dokumentem, który reguluje obowiązki użytkowników urządzeń fiskalnych w zakresie przeglądów technicznych  jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).  Do przestrzegania przepisów w nim zawartych przedsiębiorcy są zobowiązani od 1 kwietnia 2013 roku. Jakie nowości dotyczące wspomnianych przeglądów pojawiły się  w bieżącym rozporządzeniu?

Termin w przybliżeniu

Naturalnie przeglądy techniczne jak były, tak nadal są ważną powinnością, z której regularnie muszą wywiązywać się podatnicy użytkujący kasy lub drukarki fiskalne. Resort finansów wraz z nowym rozporządzeniem wprowadził jednak pewne udogodnieni związane częstotliwością wykonywania okresowych kontroli technicznych. Zgodnie z §33 dokumentu w sprawie kas rejestrujących, przeglądu należy dokonać „nie rzadziej niż co dwa lata”. Sformułowanie to zastąpiło dotychczasowy zapis „co 24 miesiące” zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Mogłoby się wydawać, że to niuans, mało istotna zmiana – a jednak modyfikacja ta w praktyce oznacza dla podatników ewidencjonujących sprzedaż za pomocą urządzeń fiskalnych spore udogodnienie. Dlaczego? Ponieważ paragraf ten nie wyznacza precyzyjnego terminu, w którym operator zobligowany jest do oddania swojej kasy fiskalnej do przeglądu technicznego. Najważniejsze by stało się to zanim upłyną 2 lata (od ostatniego wykonanego badania serwisowego).

Dzięki tej pozornie nieistotnej zmianie, nie ma już wątpliwości, że kasę lub drukarkę fiskalną można oddać do przeglądu technicznego wcześniej, niż dokładnie po 24 miesiącach. Ułatwi to z pewnością życie wielu przedsiębiorcom, szczególnie gdy okazałoby się, że wyznaczony termin przeglądu zbiega się na przykład z zaplanowanym wyjazdem służbowym lub prywatnym albo wypada akurat w czasie sezonowej stagnacji finansowej. Aktualnie istnieje możliwość umówienia przeglądu urządzenia rejestrującego z wyprzedzeniem, w terminie, który pasuje podatnikowi i nie koliduje z innymi  sprawami w firmie.

 

Taksówkarze bez zmian

Nowe regulacje związane z przeglądami technicznymi nie mają jednak zastosowania w przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi przewozu osób i ich bagaży taksówkami. Obejmuje ich bowiem rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5, poz. 29 ze zm.) i zobowiązuje do dokonywania przeglądów technicznych co 13 miesięcy.

Dokumentacja

Rozporządzenie Ministra z 14 marca 2013 porusza też sprawę odpowiedniego poświadczenia, że przegląd techniczny kasy lub drukarki fiskalnej odbył się w terminie. Uprawniony serwisant wykonujący kontrolę techniczną urządzenia ma obowiązek zrobić odpowiednie wpis do książki kasy zawierający wynik przeglądu technicznego a także ewentualne wskazówki pokontrolne. Musi też wystawić dokument poświadczający odbytą czynność serwisową.  Właściciel kasy lub drukarki fiskalnej, który zgłosił ją z kolei do przeglądu, ma obowiązek dopilnować, by otrzymana od pracownika serwisu kopia dokumentu potwierdzającego wykonane badanie techniczne trafiła do książki kasy. §34 ust. 2 opisywanego rozporządzenia stanowi, że stosownym poświadczeniem przeglądu jest faktura.