Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 – jak obliczyć limit?

Dziesiątki tysięcy podatników do 1 marca 2015 roku musiało wyposażyć się w kasy fiskalne. Wydaje się więc, że pierwsza fala zakupów kas już za nami. Ale to nie koniec. Wciąż wielu przedsiębiorców musi liczyć się z koniecznością stosowania urządzeń fiskalnych. Dotyczy to między innymi tych podatników, których obroty przekroczą limit do zwolnienia podmiotowego. Jak ustalić wysokość limitu? Czy w 2015 roku zmieniły się zasady jego wyliczania?  

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 – czy coś się zmieniło?

Z początkiem 2015 roku podatnicy musieli liczyć się ze sporymi zmianami w przepisach dotyczących zwolnień. Prawo do zwolnienia całkowicie utraciło wielu usługodawców. Na szczęście ustawodawca nie zlikwidował tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienia, które przysługuje ze względu na wysokość obrotów podatnika osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Spora część przedsiębiorców może prowadzić sprzedaż bez kasy fiskalnej właśnie dlatego, że wykazuje niskie obroty.

Wysokość limitu do zwolnienia podmiotowego, którego przekroczenie skutkuje koniecznością stosowania kasy fiskalnej, w 2015 roku nie uległa zmianie. Co jednoznacznie wynika z aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Limit do zwolnienia podmiotowego oraz limit proporcjonalny podatnicy wyliczają również na tych samych zasadach, co w latach 2013-2014. Ale jest jedna nowość, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Wprowadzono inny sposób wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego i jest zdecydowanie lepszy sposób – lepszy, bo korzystniejszy dla podatników.

Jak obliczyć limit obrotu do zwolnienia podmiotowego w 2015

Przypomnijmy, kto może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w latach 2015 i 2016. Są to podatnicy, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 20.000 zł netto. Możemy o tym przeczytać w § 3 ust. 1 pkt 1 aktualnego rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Przedsiębiorca ma prawa do korzystania z opisywanego zwolnienia z kasy fiskalnej do chwili przekroczenia limitu obrotu. Jeżeli zostanie przekroczony pułap 20.000 zł, należy obowiązkowo rozpocząć ewidencję z zastosowaniem urządzenia fiskalnego. Kiedy? Na wprowadzenie kasy fiskalnej są 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

Jak obliczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kas w 2015?

Podatnik, który dopiero rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w środku roku podatkowego, oblicza dla siebie limit proporcjonalny. Wartość limitu  ustalana jest przez niego indywidualnie – w proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Kogo dotyczy limit proporcjonalny? Informacja ta znajduje się w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: (…) 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak obliczyć limit proporcjonalny do zwolnienia z kas? Należy to zrobić według schematu: 20.000 zł / 365 x Liczba dni. Jak określić liczbę dni? Liczba dni, którą należy wziąć pod uwagę, to okres liczony od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego.

W przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego, kwestia czasu na zainstalowanie kasy fiskalnej, wygląda podobnie jak w przypadku pełnego limitu 20,000 zł. Zgodnie z § 5 ust. 2 podatnik, który wyliczał limit w proporcji, musi wprowadzić kasę fiskalną do sprzedaży w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

Oczywiście z prawa do zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności znajdujące się w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas. Wśród nich znaleźli się od 1 stycznia 2015 roku między innymi lekarze, fryzjerzy, kosmetyczki czy mechanicy samochodowi.

Obliczyłeś już limit do zwolnienia podmiotowego dla siebie? Dowiedz się koniecznie, jak wyliczyć obrót na potrzeby zastosowania tego zwolnienia. Z początkiem roku zaszły w tej sprawie ważne zmiany!

Jak zmienił się sposób obliczania obrotu do zwolnienia podmiotowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule

Nowy sposób obliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego w 2015 .